Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vedtægter

Vedtægter for

Hou Skoles Støtteforening.

§ 1

Stk. 1: Foreningens navn er Hou Skoles Støtteforening. Foreningens hjemsted er Hou i Aalborg Kommune.

§ 2

Stk. 2: Foreningens formål er bl.a.

 • At synliggøre og styrke skolens betydning for Hou by og opland
 • At yde støtte til elevaktiviteter som almindeligvis falder udenfor skolens økonomiske muligheder.

§ 3

Stk. 1: Som medlemmer kan optages alle myndige personer, der ønsker at støtte foreningens formål.

§ 4

Stk. 1: Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 5

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af marts.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel ved meddelelser på mail, hjemmesiden og forældreintra. 

Stk. 3: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller ¼ af medlemmerne skriftligt har givet ønske herom, med angivelse af punkter i dagsordenen.   

Stk. 4: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ved ordinær generalforsamling, og det skal ske inden for de næste 3 uger.

§ 6

Stk. 1: Dagsorden for foreningens ordinære generalforsamling, skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fastsættelse af vejledende kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fremtidsplaner.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 8. Valg af 2 revisorer.
 9. Eventuelt.

§ 7

Stk. 1: Bestyrelsen består af minimum 4 medlemmer, som vælges blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen tiltrædes af skolens leder og et medlem udpeget af skolebestyrelsen.

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer.

Stk. 3: på den årlige generalforsamling vælges ligeledes 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

Stk. 4: Alle medlemmer af foreningen er valgbare til bestyrelsen. Det bør tilstræbes, at bestyrelsen bliver så bredt sammensat som muligt.

Stk. 5: Der indkaldes til bestyrelsesmøde så ofte som formanden finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Der indkaldes med mindst 1 uges varsel med angivelse af dagsorden.

§ 8

Stk. 1: Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

§ 9

Stk. 1: Bestyrelsen disponerer over foreningens indtægter til de i § 2 nævnte formål.

Stk. 2: Foreningens midler skal hensættes til forrentning på bedst tænkelig måde i Sparekassen Vendsyssel.

§ 10

Stk. 1: Valg og vedtagelser på generalforsamlingen træffes ved simpel flertal blandt de fremmødte.

Stk. 2: Hvert medlem har én stemme.

Stk. 3: Ved valg skal der være skriftligt forslag og afstemning.

§ 11

Stk. 1: Ved foreningens eventuelle opløsning overgår dennes midler til Hou Skole, som anvender disse i overensstemmelse med foreningens mål (jfr. §2, stk. 1).

Vedtaget på generalforsamlingen 2016

Opdateret 29.03.19