Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

Principper for forebyggelse af mobning på Hou Landsbyordning

 

På Hou Landsbyordning tror vi på at mobning:

 

 • Bedst forhindres med gode forebyggende indsatser og et godt og stærkt fællesskab. Foregår når der er utryghed mellem mennesker.

 • Ikke handler om enkeltindivider, men om dynamikker i gruppen. Ikke skyldes enkelte børn, men uhensigtsmæssige mønstre.

 

Definition af mobning:

Mobning er gentagne krænkende handlinger eller udelukkelse af en enkelt person(er). Mobning kan både fremstå verbalt (øgenavne), socialt (holdes udenfor), materielt (ting ødelægges), psykisk (trusler eller tvang) og fysisk (vold).

 

Mål:

På Hou Landsbyordning skal alle trives i samværet med andre. Vi vil ikke acceptere mobning, da mobning i alle dens former modarbejder skolens målsætning og værdigrundlag. Alle har et fælles ansvar i at forhindre mobning.

 

Principper:

 • Vi vægter at der er plads til forskellighed og at alle taler respektfuldt til og om andre.
 • Vi vægter at udfordringer med mobning løses i fællesskab og at alle tager del og ansvar i denne indsats.
 • Vi vægter at der arbejdes systematisk med forebyggelse af mobning. Vi arbejde forebyggende med mobning ved klassearbejde og inklusion.
 • Vi vægter at alle henvendelser om mobning.

 

Antimobbestrategi – en strategi for at skabe trivsel

Skolen arbejder kontinuerligt for at sikre trivsel hos den enkelte og fællesskabet. Mobning og mistrivsel hænger sammen. Når et barn bliver mobbet mistrives det. Og når en elevgruppe ikke trives, er der stor risiko for, at der opstår mobning og social isolation.

Trivsel i elevgruppen handler om at give alle elever de rette redskaber og værdier således at tolerance og fællesskab er i fokus. Derfor hænger arbejdet med at forebygge mobning uløseligt sammen med at fremme trivsel og inklusion.

 

Faste forebyggende tiltag:

 • Trivselsperson, og inklusions medarbejdere, der vejleder kollegaer, arbejder med grupper af elever eller enkelte elever i kortere eller længere perioder.
 • Relationsarbejde i større eller mindre grupper
 • Klassearbejde som indsats i den enkelte klasse
 • Børnemøder
 • Systematisk opfølgning i klasser, på team og ledelsesniveau på den obligatoriske årlige Trivselsmåling
 • Udarbejdelse af samværsregler og klasseregler i de enkelte klasser
 • Samarbejde på tværs af klasserne i trivsels- og emneuger, fælles aktiviteter som idrætsdage, arrangementer, lejrskole mm
 • Samarbejde med SSP

 

Det er skoleledelsens ansvar:

 • At være rollemodel.
 • At gå ind i konkrete sager, når det af lærere og forældre skønnes hensigtsmæssigt.
 • At der arbejdes med udvikling, kontinuitet og opfølgning i det forebyggende arbejde.
 • At sikre at alle elever har en betydningsfuld voksen på skolen.
 • At sikre nul tolerance i forhold til mobning.
 • At sikre at skolen har de nødvendige ressourcer og strategier i tilfælde af mobning.

Det er personalets ansvar:

 • At være rollemodel.
 • Altid at handle øjeblikkeligt, hvis de bliver vidne til, at et barn udsættes for trusler, groft krænkende sprogbrug, fysisk overgreb eller anden form for nedværdigende behandling.
 • At arbejde på at der eksisterer et forpligtende kammeratskab i elevgruppen.
 • Altid at handle øjeblikkeligt på en elev, der er ked af det.
 • At være nærværende, anerkendende og lyttende over for eleverne.
 • At arbejde systematisk med sikre alle elevers trivsel.
 • At drilleri og konflikter ikke udvikler sig til mobning.
 • At lave handleplaner der er tilpasset situationen i tilfælde af mobning.
 • At sparre med kollegaer og ledelse ved mistanke om mobning.
 • At skabe et fællesskab hvor der er plads til at træde ved siden af uden at være forkert.
 • At arbejde med at give eleverne redskaber og værdier der sætter tolerance og fællesskab i fokus.

 

Det er elevernes ansvar:

 • At være en god kammerat.
 • At skaffe hjælp hvis nogen har brug for det- det er ikke at ”sladre”.
 • At gribe ind og sige fra.
 • At fortælle de voksne om egen og andres evt. dårlige opførsel.
 • At øve sig i at sige ”ja” til flere kan være med i legen.

 

Det er forældrenes ansvar:

 • At være rollemodel.
 • At tage kontakt til skolen hvis der er bekymringer om dit barns trivsel.
 • At tage kontakt til andre forældre, hvis der er bekymringer i forhold til eget eller andre børns trivsel.
 • At møde skolen og de andre forældre med åbenhed.
 • At tænke på hele klassens trivsel og ikke kun eget barns trivsel.
 • At tale pænt om de andre elever og deres forældre.
 • At støtte op om klassens sociale liv.

 

Handleplan for at forebygge digital mobning

Vi har fokus på elevers adfærd på social medier, og underviser i emnet efter behov. Alle elever vil på et tidspunkt i deres skoleforløb blive undervist i emnet, inden udgangen af 6. klasse.

 

Anti-mobbe handleplan

Ved kendskab til/oplevelse af mobning:

 1. Gå til rette vedkommende – læreren, pædagogen, skolelederen
 2. Teamet afdækker omfang og kontekst. Orienterer forældre, inddrager skoleleder der indkalder til møder.
 3. Nærmeste leder orienteres, hvis der er tale om mobning.
 4. Trivsels- og/eller inklusionsmedarbejder inddrages i det omfang, der findes nødvendigt.
 5. Forældre inddrages altid.
 6. Der udarbejdes en ”Trivselsplan/erklæring” i klassen. Alle relevante parter inddrages i arbejdet med dette. I forbindelse med dette kan der evt. indkaldes til ekstra forældremøde. Der kan også indkaldes til møde med de direkte involverede parter, så aftaler kan indgås.
 7. I tilfælde, hvor ovenstående ikke er tilstrækkeligt, inddrages ledelse og PPR.

 

Hvordan arbejder vi med mobning?

 • Relevante fagpersoner omkring klassen inddrages og på et møde afdækkes udfordringen.

 • Skoleleder indkalder forældre til møde, præsentere udfordringen og det efterfølgende arbejde.

 • Klassearbejde med klasselærer og trivsels/inklusionsmedarbejder.

 • Trivselssamtaler med de implicerede.

 • Opfølgning på teammøde.

 • Opfølgning med forældre

Revideret september 2020.