Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fælles mål for DUS

 

Fælles mål for DUS

Med Fælles Mål for DUS har Aalborg Kommune skabt en fælles retning og et fælles mål for DUS-ordningerne, hvor børnenes dannelse, læring og trivsel er i centrum. Fælles Mål for DUS skal være med til at skabe en helhed for barnets dag og en sammenhæng mellem undervisning og fritid. DUS skal skabe læringsmiljøer, som er mangfoldige, aktive og kreative.

Læringsmiljøer som lærer barnet nyt, hvor barnet kan øve sig og ikke mindst være rum for leg. Leg hvor barnet bl.a. får mulighed for at lege med børn udenfor klassefællesskabet i forskellige aktiviteter, men også fri leg hvor barnet får bearbejdet dagens læring, øver forskellige roller med mere.

Her i vores DUS er vi optaget af at skabe et godt fællesskab for alle børn. Børnene danner venskaber på tværs af alder, hvilket giver dem mulighed for at udvikle sig sammen.

Når børnene trives og har det godt med sig selv og hinanden, kan deres sociale kompetencer udvikles positivt og danne grobund for nysgerrighed og motivation for at lære.

Børnene tilbydes forskellige former for aktiviteter, fx fælleslege, kor, hulebygning, bål og kreative værksteder og deltager selv i planlægningen af ugens program.

Alsidig og personlig udvikling

Mål

 • DUS skal vise børnene, at de er værdifulde deltagere og medspillere i et socialt og kulturelt fællesskab.
 • I DUS skal der skabes muligheder, der understøtter barnets oplevelse og opfattelse af sig selv, dets følelser og dets selvværd.

Praksis

 • Møde det enkelte barn med en anerkendende, motiverende og respektfuld tilgang.

 • Give mulighed for at barnet kan udfolde sig individuelt og i gruppen.

 • Inddrage barnet i planlægning af aktiviteter.

 • Planlægge alsidige aktiviteter, der tilgodeser barnets interesser og medvirker til at styrke barnets selvværd.

 • Barnet møder nærværende og imødekommende voksne.

 • Fokus på succesoplevelser og mestring gennem planlagte aktiviteter.

Tegn på læring

 • Når vi kan se at barnet trives og er glad for at komme i DUS .

 • Når barnet er deltagende i aktiviteter og planlægning af disse.

 • Når barnet udviser gå-på-mod.

 • Når barnet tager ansvar for egne handlinger.

 • Når barnet lader sin personlighed komme til udtryk i samspillet med gruppen og gennem valg og fravalg

Sproglig udvikling

Mål

 • DUS skal bidrage til, at barnet opnår evnen til at udtrykke sig sprogligt gennem krops-, tale-, skrift- og billedsprog.
 • DUS skal bidrage til, at barnet opnår evnen til at udtrykke sig sprogligt og sætte spor via kreative aktiviteter og udfoldelser som tegninger, malerier, musik, drama og digitale udtryksmåder.

Praksis

 • Vi er nærværende voksne, der giver barnet rum til at udtrykke sine tanker, følelser og behov.

 • Vi understøtter barnets forståelse for verbal og nonverbal kommunikation, fx gennem leg, musik, dialog i aktiviteter og på børnemøder.

 • De voksne er gode rollemodeller.

 • De voksne er bevidste om at tale med barnet om ord og begrebers betydning og anvendelse


Tegn på læring

 • Når vi kan se, at barnet giver udtryk for tanker, følelser og holdninger.

 • Når vi ser, at barnet bruger sproget til at løse opgaver eller konflikter.

 • Når vi ser at barnet formår at opretholde en god omgangstone.

 • Når barnet er i stand til at aflæse det nonverbale sprog.


Social udvikling

Mål

 • DUS skal arbejde med en børnekultur, hvor alle børn føler sig værdifulde og ansvarlige i forhold til, at kunne mestre eget liv, samt indgå i, bidrage til og tage ansvar, når det gælder samværet med andre.
 • Alle skal have en ven i skolen.

Praksis

 • Børn, der samarbejder i et fællesskab, udvikler sociale kompetencer.

 • Inddrage barnet i planlægningen af aktiviteter.

 • Støtte barnet i at løse konflikter på en hensigtsmæssig måde.

 • Lære barnet at tage ansvar for egne handlinger fx at kunne håndtere et nederlag, eller når noget ikke lykkes.

 • Fri leg og samvær giver børnene rum til at skabe relationer på tværs af interesser, køn og alder.

 • Gennem et tæt forældresamarbejde sikrer vi, at alle børn føler sig betydningsfulde og som en del af fællesskabet.


Tegn på læring

 • Når barnet indgår og bidrager til et positivt fællesskab.

 • Når vi kan se at barnet viser omsorg og interesse for andre.

 • Når barnet viser ansvarlighed og tør sige til og fra.

 • Når barnet har en ven eller flere.


Kulturelle udtryksformer og værdier

Mål

 • DUS skal understøtte børnenes bevidsthed om forskellige kulturer og værdier. Det handler om at lade børnene nysgerrigt udforske – hvem er jeg, hvem er du, hvem er vi og hvorfor?
 • DUS skal give børnene mulighed for at udforske og eksperimentere med forskellige udtryksformer som f.eks. dans, kunst, musik osv.

Praksis

 • Viderebringe, fastholde og forny traditioner og viden herom.

 • Afholde traditionsbestemte arrangementer fx påskefrokost, sommerfest, halloweenfest og julefrokost.

 • Gennem temauger og aktiviteter vil vi give barnet indblik i egne og andre kulturer og kulturelle forskelle.

 • Vi motiverer barnets til at udtrykke sig gennem fx musik, dans og kreativ udfoldelse.

 • Synge i kor i DUS-tiden.


Tegn på læring

 • Når barnet viser interesse og tager aktiv del i danske og lokale traditioner.

 • Når barnet har viden om og viser interesse for andre kulturer.

 • Når barnet står fast på sine værdier, men er nysgerrig på andres.

 • Når barnet har lyst til at arbejde og eksperimentere med kreative udtryksformer.

Naturen og udeliv

Mål

 • DUS skal skabe bevidsthed om, hvordan vi påvirker naturen, og hvordan naturen påvirker os.
 • DUS skal lære barnet om naturen som fysisk rum, f.eks. hvad er der i naturen, hvad kan vi se, føle og fornemme.
 • DUS skal skabe en grundlæggende naturforståelse hos børnene af f.eks. dyr og planter, økologi og økosystemer sat i sammenhæng med samfund og bæredygtighed.

Praksis

 • Vise barnet, hvordan man kan bruge naturen og nærmiljøet.
 • Inddrage materialer fra naturen i vores aktiviteter fx i kreative værksteder, i bagning, syltning eller når vi laver bålmad.
 • Give mulighed for alsidig leg i naturen, herunder fordybelse.
 • Tale med barnet om at være miljøbevidst og passe på naturen samt lave aktiviteter, der understøtter det.
 • Lave årstidsbestemte aktiviteter i form af billeder, mad, ture til vandet, skoven, havnen og sanse forskellige vejrfænomener.

 

Tegn på læring

 • Når vi oplever, at barnet interesserer sig for, hvad der er godt for naturen og for dyrene i den.
 • Når vi ser, at barnet sanser forskellige naturfænomener og kan samtale om det.
 • Når barnet inddrager forskellige naturmaterialer til fremstilling af kreative produkter.
 • Når barnet er trygt og glædes over at være og lege i naturen.

 

Sundhed, krop og bevægelse

Mål

 • Alle børn er aktiv deltagende i fysiske aktiviteter.
 • DUS skal arbejde systematisk med udvikling af børns kropsbevidsthed.
 • DUS skal lære børnene vedholdenhed gennem selvvalgte fysiske aktiviteter.

Praksis

 • Vi vil planlægge aktiviteter med fokus på krop og bevægelse, der fremmer barnets motoriske udvikling fx fangeleg i klitterne eller fodbold i skolegården.

 • Understøtte barnets glæde og motivation ved at bruge deres krop aktivt.

 • Vi har fokus på at give barnet viden og forståelse for vigtigheden af at spise sundt og dyrke motion.

Tegn på læring

 • Når vi kan se at barnet viser glæde ved at bevæge sig og bruge sin krop.
 • Når vi fornemmer at barnet har det godt med sig selv.
 • Når barnet viser interesse for kost og madlavning på vores maddage.
 • Når barnet udfordrer sig selv ved at smage på mad, som er nyt for det.

 

Evaluering

 • Fælles refleksion på team- og personalemøder
 • Hverdagsobservationer og skriftlighed
 • I samarbejdet med forældre
 • Evt. Fælles mål for DUS i MinUddannelse