Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forretningsorden

Gældende forretningsorden for skolebestyrelsen

Forretningsorden for skolebestyrelsen. Under henvisning til styrelsesvedtægten for Aalborg Kommunes skolevæsen fastlægges herved flg.

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Hou Landsbyordning: Skolebestyrelsen består af syv forældrerepræsentanter, to elevrådsrepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter med stemmeret. Hertil kommer skolens leder og dennes stedfortræder. Disse varetager sekretærfunktionen, men deltager i øvrigt uden stemmeret. Skolebestyrelsen vælges ved forskudte valg. Formand og næstformand vælges på det første konstituerende møde ved bundet flertalsvalg. Valgbare er de syv forældrerepræsentanter. Stemmeberettigede er de syv forældrerepræsentanter samt de to medarbejderrepræsentanter.

Der afholdes som hovedregel et møde om måneden i månederne august til juni. På mødet i juni udarbejdes en overordnet plan for skolebestyrelsens arbejde i kommende skoleår. Møderne fastlægges for et år af gangen. Der kan i øvrigt afholdes møde, når formanden eller fire medlemmer udtrykker ønske herom. Der afholdes hvert år et fællesmøde med samtlige medarbejdere. Formanden og skolelederen udarbejder en dagsorden en uge før mødet og udsender den umiddelbart herefter. Ethvert medlem kan, ved henvendelse til formanden før udarbejdelse af dagsorden for næste møde, få optaget punkter på denne. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder, der er lukkede og omfattet af almindelig tavshedspligt. Ved behandling af særlige sager kan formanden dog indbyde relevante personer, hvor dette findes hensigtsmæssigt. Formanden leder møderne og er samtidig ordstyrer. Ved formandens fravær overtages opgaven af næstformanden.

Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede er mødt. Evt. fravær noteres i protokollen. Der kan indkaldes suppleant for en forældrerepræsentant ved forventet fravær over 3 måneders varighed. Ligeledes kan suppleanten indkaldes, hvis et medlem bevilliges udtrædelse af skolebestyrelsen. Ved fravær af en medarbejderrepræsentant er det op til de ansatte at vurdere i hvilket omfang suppleanten bør indkaldes. Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert møde. Hvor der ikke kan opnås enighed træffes afgørelsen ved almindeligt flertal. Opfølgning på beslutninger er fast punkt på hvert møde. Mødereferat tilsendes skolebestyrelsens medlemmer senest en uge efter mødets afholdelse.

Ved starten af hvert møde underskrives sidste mødereferat af de ved pågældende møde tilstedeværende medlemmer. Dagsorden og mødereferat offentliggøres på skolens hjemmeside. Intet medlem kan alene repræsentere skolebestyrelsen. Formanden kan dog ekspedere presserende sager, som efterfølgende forelægges den samlede bestyrelse.

Ændringer i denne forretningsorden kan finde sted såfremt der er ønsket af et flertal af de stemmeberettigede medlemmer af skolebestyrelsen. Således vedtaget på skolebestyrelsesmøde den 22. januar 2011.